Żywy Różaniec

W parafii są obecnie trzy Róże Różańcowe (inaczej kółka różańcowe), jedna we Wierzenicy, druga    w Karłowicach, a trzecia w Wierzonce. Każda skupia 20 członków, zatem razem to sześćdziesięcioosobowa grupa. Członkowie koła we Wierzenicy modlą się wspólnie w kościele w  każdą pierwszą sobotę miesiąca. Róża  karłowicka spotyka się w kaplicy w każdą pierwszą niedzielę miesiąca pół godziny przede Mszą Św., tzn. o 9.30. Odmawiana jest wtedy jedna część Różańca (tzn. pięć tajemnic) w intencjach papieskich na dany miesiąc przewidzianych, za  Kościół w Polsce i na świecie, w intencjach naszej Ojczyzny i parafii, członków koła i wszystkich obecnych   na modlitwie. Niech każdy czuje się zaproszony.

Przypominam: pierwsza niedziela miesiąca 9.30 – Karłowice;

pierwsza sobota miesiąca przede Mszą św., czyli o 17.00  lub po Mszy św., czyli 18.10 – Wierzenica i Wierzonka;

************

KOMUNIKAT

        Przypominam o ogólnopolskiej inicjatywie ,,Żywy Różaniec dla misji”.   Aktualna również w 2022 roku!   To comiesięczna ofiara
od każdego członka róży (koła) w wysokości 1 zł (rok = 12 zł), zbiórki przeprowadzamy w kołach, a zebrane kwoty przekazujemy zelatorce,
a nadzelatorka wpłaca je na wskazane misyjne konta.

  **************

Intencje różańcowe na kwiecień 2024

Papieska: Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one
w różnych częściach świata.

O otwarcie serca na prawdę o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, wzrost wiary, nadziei i miłości i rozwijanie kultu Bożego Miłosierdzia.
O Miłosierdzie Boże dla zatwardziałych grzeszników. O prawe sumienie dla Polaków, dla ojców i matek odpowiedzialnych za poczęcie dziecka.

O pokój na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie, o solidarność i podejmowanie przez rządzących państwami skutecznych działań prowadzących
do zakończenia wojny. O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

O łaskę pokonania wrogości i wzajemnych uprzedzeń, o jedność w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa Polski.

O błogosławione owoce modlitwy różańcowej dla członków naszego koła i naszych rodzin.

*******

Intencje różańcowe na marzec 2024

Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

W intencji Ojca Świętego Franciszka w 11 rocznicę Jego wyboru na papieża. Aby okres Wielkiego Postu, udział w rekolekcjach  zaowocował nawróceniem do Boga oraz pojednaniem w życiu rodzinnym i społecznym.

Aby ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci była fundamentalnym prawem i zadaniem dla każdego Polaka.

O ducha szczerej pokuty i odkrycie na nowo sakramentu pojednania. Za żołnierzy powojennego podziemia o Boże miłosierdzie i zbawienie.

O światło Ducha Świętego dla biorących udział w wyborach samorządowych, aby w swoich decyzjach kierowali się troską o dobro naszych  lokalnych wspólnot.

**********

Intencje różańcowe na luty 2024

Papieska: Módlmy się, aby osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny zawsze miały niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno medyczne jak i ludzkie.

Dziękując Bogu za posługę kapłanów i osób konsekrowanych, prośmy dla nich o umocnienie i pogłębienie daru świętości, aby ufnie szli za Chrystusem.

O nowe powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej parafii.

O dar poznania i wypełnienia woli Bożej w codzienności dla wszystkich wierzących.

O pokój w sercach i łaskę nawrócenia dla grzeszników. O pokój w naszej Ojczyźnie i łaskę pojednania między Polakami. O pokój na świecie.

Za obrońców życia o potrzebne dary i światło Ducha Świętego, a dla zwolenników aborcji i eutanazji o opamiętanie.

***************

Intencje różańcowe na styczeń 2024

Papieska: Módlmy się do Ducha Świętego, aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.

O pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach i naszych sercach. O ustanie wojny na Ukrainie i Strefie Gazy.

O Boże błogosławieństwo dla Polski w nowym roku, aby wartości wynikające z wiary w Boga były poszanowane w naszym Narodzie

i o potrzebne dla naszych rodzin łaski.

Niech Maryja, Królowa Polski wspiera nas w walce z laicyzacją naszego Narodu. Za katolików świeckich o większą odpowiedzialność

za wspólnotę Kościoła i jej rozwój w Polsce. Za pracujących w mediach, aby poszukiwali prawdy i byli jej wierni.

Za Babcie i Dziadków, za ludzi starszych, aby byli świadkami wiary w swoich rodzinach, wobec dzieci i wnuków i by otaczano ich miłością

i szacunkiem. W intencji dziękczynnej za dary otrzymane w 2023 roku.

********************************************************

Intencje różańcowe na grudzień 2023

Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.

O dobre przeżycie Adwentu i świąt Bożego Narodzenia, byśmy dostrzegli w drugim człowieku przychodzącego Zbawiciela.

Za rodziny, aby wzorem Świętej Rodziny, były otwarte na przyjęcie nowego życia i jego wychowanie. Za obrońców życia od poczęcia.

Za bezdomnych, samotnych, opuszczonych, aby doznali czynnej pomocy i pociechy. Za wszystkich zaangażowanych w dzieła miłosierdzia w naszej parafii, a szczególnie ks. Proboszcza.

O wierność nauce Kościoła dla wszystkich katolików w Polsce.

Dziękujmy za wszelkie dobre czyny dokonane w ciągu mijającego roku (można każdego dnia dziękować za coś innego).

**************

Intencje różańcowe na październik 2023

Papieska ogólna Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Módlmy się, z Maryją Królową Polski  o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

O światło Ducha Świętego dla wszystkich uczestniczących w wyborach, aby były one zgodne z nauką Kościoła.

O łaskę nawrócenia dla grzeszników oraz we wszystkich duchowych i materialnych intencjach całej  wspólnoty parafialnej.

W intencji wszystkich uczestników nabożeństw różańcowych o potrzebne łaski przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej.

Intencje różańcowe na wrzesień 2023

Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla naszego ks. Proboszcza z okazji 24-lecia Jego duszpasterzowania            w naszej parafii.

Za dzieci, młodzież i nauczycieli rozpoczynających rok szkolny o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego.

Za rodziców o potrzebne łaski w wychowaniu dzieci, aby byli dla nich przykładem wierności Bożym przykazaniom. Za katechetów i duszpasterzy  o znajdywanie nowych dróg ewangelizacyjnych skierowanych do młodego pokolenia.

W 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej módlmy się o to, byśmy byli siewcami pokoju, o pokój dla naszej Ojczyzny i świata.

Za małżeństwa zagrożone rozpadem, aby znalazły siły do przebaczenia win i otworzyły się na działanie łaski Bożej.

Intencje różańcowe na sierpień  2023

Papieska intencja ogólna: . Aby Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pomogły młodym ludziom wyruszyć w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem. Oraz o  błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów.

Niech wspominanie bohaterskich wydarzeń naszej historii spotęguje nasze dobre i wspólne działania na rzecz budowania pięknej teraźniejszości  i  przyszłości naszej Ojczyzny. Za stojących na straży bezpieczeństwa naszej Ojczyzny, ustanie wojny na Ukrainie i w innych rejonach świata.

O nawrócenie grzeszników, za uzależnionych, aby znaleźli siły i pomoc w uwolnieniu się od zła. O trzeźwość naszego narodu.

O siły i potrzebne łaski dla pielgrzymujących do Pani Jasnogórskiej i innych sanktuariów maryjnych. O opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną.

Za rolników, aby Bóg błogosławił ich pracy i pozwolił się cieszyć obfitymi plonami.

*******

Intencje różańcowe na lipiec 2023

Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.

O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną i ustanie wojen i konfliktów zbrojnych na świecie.

Aby ustało prześladowanie chrześcijan w krajach Azji, Afryki i o konieczne wsparcie dla nich.

O szczęśliwy i bezpieczny, z Bogiem przeżyty czas wakacji i urlopów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. O bezpieczeństwo na naszych drogach.

O Boże błogosławieństwo w pracy dla naszych rolników, o dobrą pogodę i obfite plony.

*********

Intencje różańcowe na czerwiec 2023

Intencja papieska ogólna: Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

O dary Ducha świętego dla Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby prowadzili powierzony im Kościół ku zbawieniu.

Aby wierzący potrafili rozpoznawać w Eucharystii żywą obecność Zmartwychwstałego, który im towarzyszy w życiu codziennym.

By jak najwięcej Polaków korzystało z łask Bożych zawierzając siebie i swoje rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

O ustanie wojny i sprawiedliwy pokój na Ukrainie, o łaskę zgody i pokoju w naszych rodzinach, a zwłaszcza w naszej Ojczyźnie.

Za kraje dotknięte głodem na skutek konfliktów i kataklizmów, aby otrzymały realną i skuteczną  pomoc, a dla nas o poszanowanie chleba.

*******

Intencje różańcowe na maj 2023

Intencja papieska: Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

Niech Maryja, Królowa Pokoju, wyjedna u swego Syna łaskę pokoju w naszych sercach, rodzinach, w Ojczyźnie i na świecie.

Za rządzących naszą Ojczyzną, aby w swoich działaniach kierowali się zawsze troską o dobro wspólne.

O nowe powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej parafii i za przygotowujących się do służby Bożej, o potrzebne łaski.

Za dzieci pierwszokomunijne i ich rodziców, aby  prawdziwie spotkali Zmartwychwstałego Chrystusa i by stał się On dla nich Chlebem Życia.

*******

Intencje różańcowe na kwiecień 2023

Papieska: Módlmy się, o budowanie kultury pokoju i  niestosowania przemocy poprzez ograniczenie dostępu do broni dla państw i obywateli.

Misyjna: Aby  Duch Święty dawał światło i siłę chrześcijańskim wspólnotom i wiernym prześladowanym bądź dyskryminowanym z powodu Ewangelii w licznych regionach świata.

O otwarcie serca na prawdę o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, wzrost wiary, nadziei i miłości i rozwijanie kultu Bożego Miłosierdzia.

Módlmy się za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II o odrodzenie życia chrześcijańskiego w naszej ziemskiej Ojczyźnie.

O błogosławione owoce modlitwy różańcowej dla członków naszego koła i naszych rodzin.

O ustanie wojny na Ukrainie, o solidarność i podejmowanie przez rządzących państwami skutecznych działań prowadzących do jej zakończenia.

O Miłosierdzie Boże dla zatwardziałych grzeszników.

********

Intencje różańcowe na marzec 2023

Papieska: Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.

O ustanie wojny na Ukrainie, o pokój w Europie i na świecie, o nawrócenie dla rosyjskich agresorów.

Aby okres Wielkiego Postu, udział w rekolekcjach  zaowocował nawróceniem do Boga oraz pojednaniem w życiu rodzinnym i społecznym.

Za kobiety, aby natchnione wzorem Maryi, odnalazły radość i szczęście w swoim powołaniu i za mężczyzn, aby mieli odwagę św. Józefa.

O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Za żołnierzy powojennego podziemia o Boże miłosierdzie i zbawienie.

W intencji Ojca Świętego Franciszka w 10 rocznicę Jego wyboru na papieża.

*********

Intencje różańcowe na luty 2023

Papieska: Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.

O umocnienie dla naszych duszpasterzy, aby wierni powołaniu z ufnością szli za Chrystusem. Za księży i osoby konsekrowane przeżywające trudności, aby znalazły pomoc we wspólnocie Kościoła.

Dziękując Bogu za posługę kapłanów i osób konsekrowanych, prosimy o nowe powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej parafii.

Za chorych i cierpiących o łaskę zdrowia, potrzebne siły i umocnienie.

O ustanie wojny na Ukrainie, za jej ofiary i o sprawiedliwy pokój.

*******

Intencje różańcowe na styczeń 2023

Papieska: Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi.

O pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach i naszych sercach. O ustanie wojny na Ukrainie.

O błogosławieństwo Boże i potrzebne dla naszych rodzin łaski w 2023 roku.

Za Babcie i Dziadków, za ludzi starszych, aby byli świadkami wiary w swoich rodzinach, wobec dzieci i wnuków i by otaczano ich miłością i szacunkiem. W intencji zmarłego papieża Benedykta XVI.

Za katolików świeckich o większą odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła i jej rozwój w Polsce.

W intencji dziękczynnej za dary otrzymane w 2022 roku.

*****

Intencje różańcowe na grudzień 2022

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym. Za wszystkich zaangażowanych w dzieła miłosierdzia w naszej parafii.

O dobre przeżycie Adwentu, byśmy dostrzegli w drugim człowieku przychodzącego Zbawiciela.

Za matki oczekujące narodzin dziecka, za dzieci poczęte, za ich ojców i za obrońców życia.

Za bezdomnych, samotnych, opuszczonych, aby doznali czynnej pomocy i pociechy.

Dziękujmy za wszelkie dobre czyny dokonane w ciągu mijającego roku (można każdego dnia dziękować za coś innego).

Intencje różańcowe na listopad 2022

Papieska: Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ul

icy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

Za Kościół prześladowany.

O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, także z naszej parafii.

Za zmarłych z naszych rodzin, z naszych wspólnot różańcowych, za dusze w czyśćcu cierpiące.

Za tych, którzy oddali życie w obronie niepodległości naszej Ojczyzny.

Aby Polacy z odwagą bronili się przed działaniami godzącymi w naszą narodową tożsamość, wiarę chrześcijańską i kulturę.

***********

Intencje różańcowe na październik 2022

Papieska ogólna: Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości.

Ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.

Módlmy się, z Maryją Królową Polski  o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

O łaskę nawrócenia dla grzeszników oraz we wszystkich duchowych i materialnych intencjach całej  wspólnoty parafialnej.

W intencji wszystkich uczestników nabożeństw różańcowych o potrzebne łaski przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej.

Intencje różańcowe na wrzesień 2022

Papieska: Aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej módlmy się o pokój dla naszej Ojczyzny i świata. O pokój na Ukrainie w Syrii, Libanie i w innych krajach dotkniętych wojnami i konfliktami.

Aby postępowanie polityków cechowały zawsze uczciwość, prawość i umiłowanie prawdy i dobro Ojczyzny.

O błogosławieństwo Boże dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i katechetów w nowym roku szkolnym i katechetycznym.

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla naszego ks. Proboszcza z okazji 23-lecia Jego duszpasterzowania w naszej parafii.

********

Intencje różańcowe na sierpień  2022

Papieska intencja ogólna: Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, mocno doświadczeni kryzysem ekonomicznym i społecznym, mieli środki potrzebne do działania i pracy na rzecz wspólnot, w których żyją.

O nawrócenie grzeszników, za uzależnionych, aby znaleźli siły i pomoc w uwolnieniu się od zła. O trzeźwość naszego narodu.

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów.

Za stojących na straży bezpieczeństwa naszej Ojczyzny, ustanie wojny na Ukrainie oraz sprawiedliwy pokój.

O siły i potrzebne łaski dla pielgrzymujących do Pani Jasnogórskiej i innych sanktuariów maryjnych.

**********

Intencje różańcowe na lipiec 2022

Papieska: Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną i sprawiedliwy pokój na Ukrainie.

O bezpieczne i z Bogiem przeżyty  wakacje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

O bezpieczeństwo na naszych drogach.

O nowe powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej parafii.

O dobrą pogodę i Boże błogosławieństwo w pracy dla naszych rolników.

******************

Intencje różańcowe na czerwiec 2022

Papieska: Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

O dary Ducha świętego dla Ojca Świętego i biskupów, aby prowadzili powierzony im Kościół ku zbawieniu.

Módlmy się o światło Ducha Św. i mądrość dla Prezydenta, rządzących naszą Ojczyzną i wszystkich Polaków oraz o sprawiedliwe zakończenie wojny na Ukrainie i pokój na świecie.

By jak najwięcej Polaków korzystało z łask Bożych, zawierzając siebie i swoje rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Za dzieci i młodzież, aby nie ulegały zgubnym ideologiom gender i ekoreligii.

*******

Intencje różańcowe na maj 2022

Papieska: Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

Niech Maryja, Królowa Polski i Wierzenicka Pani, wyjedna nam łaskę pogłębionej wiary, nadziei i miłości.

O nowe powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej parafii i za przygotowujących się do służby Bożej o potrzebne łaski.

Za dzieci pierwszokomunijne i ich rodziców, aby  prawdziwie spotkali Zmartwychwstałego Chrystusa i by stał się On dla nich Chlebem Życia.

O pokój na świecie i na Ukrainie, o opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną, a dla rządzących o światło Ducha Świętego.

************

Intencje różańcowe na kwiecień 2022

Papieska: Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

O otwarcie serca na prawdę o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, wzrost wiary, nadziei i miłości i rozwijanie kultu Bożego Miłosierdzia.

O ustanie wojny na Ukrainie, o solidarność i podejmowanie przez rządzących państwami skutecznych działań prowadzących do jej zakończenia.

O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną. O łaskę pokonania wrogości i wzajemnych uprzedzeń, o jedność w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa Polski.

O błogosławione owoce modlitwy różańcowej dla członków naszego koła i naszych rodzin.

O Miłosierdzie Boże dla zatwardziałych grzeszników.

***********

Intencje różańcowe na marzec 2022

Papieska: Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą
i działaniami społecznymi.

O ustanie wojny na Ukrainie, o pokój w Europie i na świecie, o nawrócenie dla rosyjskich agresorów.

Aby okres Wielkiego Postu, udział w rekolekcjach  zaowocował nawróceniem do Boga oraz pojednaniem w życiu rodzinnym i społecznym.

Za kobiety, aby natchnione wzorem Maryi, odnalazły radość i szczęście w swoim powołaniu i za mężczyzn, aby mieli odwagę św. Józefa.

Za żołnierzy powojennego podziemia o Boże miłosierdzie i zbawienie.

*********

Intencje różańcowe na luty 2022

Papieska: Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

Dziękując Bogu za posługę kapłanów i osób konsekrowanych, prosimy dla nich o pogłębienie daru świętości.

O nowe powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej parafii.

Za chorych i cierpiących o łaskę zdrowia, potrzebne siły i umocnienie.

O pokój u naszych wschodnich granic.

***********

Intencje różańcowe na styczeń 2022

Papieska: Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle  religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która  rodzi się z bycia braćmi.

O pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie, na naszej wschodniej granicy, w naszych rodzinach i naszych sercach.

O Boże błogosławieństwo dla Polski w nowym roku, aby wartości wynikające z wiary w Boga były poszanowane w naszym Narodzie.

O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla naszych rodzin.

Niech Maryja, Królowa Polski wspiera nas w walce z laicyzacją naszego Narodu i wyjedna nam łaskę pogłębionej wiary.

Za Babcie i Dziadków, za ludzi starszych, aby byli świadkami wiary w swoich rodzinach, wobec dzieci i wnuków i by otaczano ich miłością i szacunkiem.

O ustanie pandemii i ustrzeżenie nas od innych zagrożeń w nowym 2022 roku.

**************************************************************

Intencje różańcowe na grudzień 2021

Papieska: Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

O dobre przeżycie Adwentu i czasu Świąt, byśmy dostrzegli w drugim człowieku przychodzącego Zbawiciela.

Za osoby borykające się z duchowymi, psychicznymi i ekonomicznymi skutkami pandemii, by znalazły właściwą pomoc.

Za matki oczekujące narodzin dziecka, za dzieci poczęte, za ich ojców i za obrońców życia.

Za wszystkich zaangażowanych w dzieła miłosierdzia w naszej parafii.

Za bezdomnych, samotnych, opuszczonych, aby doznali czynnej pomocy i pociechy.

Dziękujmy za wszelkie dobre czyny dokonane w ciągu roku (można każdego dnia dziękować za coś innego).

*****

Intencje różańcowe na listopad 2021

Papieska: Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout (wypalenie m. in. zawodowe) znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

O błogosławione owoce nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Bożą w kopii Jasnogórskiego Obrazu, o odnowienie wiary.

Za zmarłych z naszych rodzin, naszych wspólnot różańcowych, za dusze w czyśćcu cierpiące.

Za tych, którzy oddali życie w obronie niepodległości naszej Ojczyzny.

O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, także z naszej parafii.

******

Intencje różańcowe na październik 2021

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Aby modlitwa różańcowa stała się codzienną modlitwą w naszych rodzinach.

O błogosławione owoce beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej dla Kościoła w Polsce.

O miłosierdzie Boże dla całego świata w dobie pandemii, wojen, szerzącego się zła.

W intencji wszystkich uczestników nabożeństw różańcowych o potrzebne łaski przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej.

***********

Intencje różańcowe na wrzesień 2021

Intencja papieska: Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Aby rozpoczynający się nowy rok szkolny był dla dzieci i młodzieży czasem autentycznej i głębokiej formacji duchowej i intelektualnej, opartej na chrześcijańskich wartościach.

O dary Ducha Świętego, potrzebne łaski dla rodziców, wychowawców i nauczycieli w rozpoczynającym się roku szkolnym, by byli przykładem dla swoich dzieci i uczniów.

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla naszego ks. Proboszcza z okazji 22 rocznicy Jego duszpasterzowania            w naszej parafii.

W 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej módlmy się o pokój dla naszej Ojczyzny i świata.

Za małżeństwa zagrożone rozpadem, aby znalazły siły do przebaczenia win i otworzyły się na działanie łaski Bożej.

*************

Intencje różańcowe na sierpień  2021

Papieska intencja ogólna: Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów.

O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną.

Niech wspominanie bohaterskich wydarzeń naszej historii spotęguje nasze dobre i wspólne działania na rzecz budowania pięknej teraźniejszości  i  przyszłości naszej Ojczyzny.

O trzeźwość naszego narodu, o podejmowanie działań ją wspierających.

**********

Intencje różańcowe na lipiec 2021

Intencja papieska: Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi
i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

Módlmy się, aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych.

O bezpieczne i z dochowaniem wierności Bogu przeżyte  wakacje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

O bezpieczeństwo na naszych drogach.

O dobrą pogodę i Boże błogosławieństwo w pracy dla naszych rolników.

***********

Intencje różańcowe na czerwiec 2021

Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej – aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

O dary Ducha świętego dla Ojca Świętego i biskupów, aby prowadzili powierzony im Kościół ku zbawieniu.

Aby wierzący potrafili rozpoznawać w Eucharystii żywą obecność Zmartwychwstałego, który im towarzyszy w życiu codziennym.

O światło Ducha Świętego dla duszpasterzy i liderów ruchów, aby mogli odczytać nowe sposoby przekazywania Ewangelii ludziom młodym.

By jak najwięcej Polaków korzystało z łask Bożych zawierzając siebie i swoje rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

*****

Intencje różańcowe na maj 2021

Intencja papieska  Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Aby Maryja, Królowa Polski, uchroniła nasz naród przed grożącymi mu różnymi ideologiami sprzecznymi z Ewangelią.

Za rządzących naszą Ojczyzną, aby w swoich działaniach kierowali się zawsze troską o dobro wspólne.

O nowe powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej parafii.

Za kapłanów i przygotowujących się do służby Bożej o potrzebne łaski.

Za dzieci pierwszokomunijne i ich rodziców, aby  prawdziwie spotkali Zmartwychwstałego Chrystusa i by stał się On dla nich Chlebem Życia.

Intencje różańcowe na kwiecień 2021

Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet
w przeżywających kryzys demokracjach.

O otwarcie serca na prawdę o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, wzrost wiary, nadziei i miłości i rozwijanie kultu Bożego Miłosierdzia.

O błogosławione owoce modlitwy różańcowej dla członków naszego koła i naszych rodzin.

O prawe sumienie dla ojców i matek odpowiedzialnych za poczęcie dziecka.

O ustanie pandemii koronawirusa w Polsce i na całym świecie.

*****

Intencje różańcowe na marzec 2021

Papieska: Módlmy się, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

W intencji Ojca Świętego Franciszka w 8 rocznicę Jego wyboru na papieża.

Aby okres Wielkiego Postu, udział w rekolekcjach  zaowocował nawróceniem do Boga oraz pojednaniem w życiu rodzinnym i społecznym.

O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Za kobiety, aby natchnione wzorem Maryi, odnalazły radość i szczęście w swoim powołaniu.

Za żołnierzy powojennego podziemia o Boże miłosierdzie i zbawienie.

***

Intencje różańcowe na luty 2021

Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Za księży i osoby konsekrowane przeżywające trudności, aby znalazły pomoc we wspólnocie Kościoła.

O nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Za chorych i cierpiących o łaskę zdrowia, potrzebne siły i umocnienie.

Za obrońców życia  o potrzebne dary i światło Ducha świętego, a dla zwolenników aborcji i eutanazji o opamiętanie.

***

Intencje różańcowe na styczeń 2021

Papieska: Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie,
z otwartością na wszystkich.

W intencji dziękczynnej za dary otrzymane w 2020 roku.

O ustanie pandemii i ustrzeżenie nas od innych zagrożeń w nowym 2021 roku.

O Boże błogosławieństwo dla Polski w nowym roku, aby wartości wynikające z wiary w Boga były poszanowane w naszym Narodzie.

O pokój na świecie i za prześladowanych chrześcijan.

O bardziej zdecydowane świadectwo katolików, które będzie znakiem dla poszukujących rozwoju w życiu osobistym i społecznym.

****

Intencje różańcowe na grudzień 2020

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i modlitwą.

O dobre przeżycie Adwentu, byśmy dostrzegli w drugim człowieku przychodzącego Zbawiciela.

Niech Święta Rodzina będzie wzorem i wsparciem dla polskich rodzin.

Za bezdomnych, samotnych, opuszczonych, aby doznali czynnej pomocy i pociechy.

Za wszystkich zaangażowanych w dzieła miłosierdzia w naszej parafii, także ks. Proboszcza.

O wierność nauce Kościoła dla wszystkich katolików w Polsce.

******

Intencje różańcowe na listopad 2020

Papieska: Módlmy się, aby postęp w zakresie robotyki i sztucznej inteligencji zawsze służył człowiekowi.

Za kapłanów, aby byli odważnymi świadkami Chrystusa

Za zmarłych z naszych rodzin, z naszych wspólnot różańcowych, za dusze w czyśćcu cierpiące.

Za tych, którzy oddali życie w obronie niepodległości naszej Ojczyzny.

O nowe pokolenie liderów życia społecznego i politycznego w Polsce, przesiąkniętych duchem Ewangelii.

*****

Intencje różańcowe na październik 2020

Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności
za Kościół.

Aby Pan pobudził serca wielu nowych osób do modlitwy nieustającej we wspólnocie Żywego Różańca.

O uchylenie przez Trybunał Konstytucyjny prawa pozwalającego na aborcję eugeniczną i za obrońców życia poczętego.

O miłosierdzie Boże dla całego świata w dobie pandemii i wojen, o ustanie tych kataklizmów.

W intencji osób profanujących wizerunki Chrystusa, Matki Najświętszej o ich nawrócenie. Dla wszystkich wierzących o głęboką pobożność maryjną.

W intencji wszystkich uczestników nabożeństw różańcowych o potrzebne łaski przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej.

Intencje różańcowe na wrzesień 2020

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku.

Za dzieci, młodzież i nauczycieli rozpoczynających rok szkolny o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego.

Za katechetów i duszpasterzy młodzieży o znajdywanie nowych dróg ewangelizacyjnych skierowanych do młodego pokolenia.

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla naszego ks. Proboszcza z okazji 21 rocznicy Jego duszpasterzowania            w naszej parafii.

W 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej módlmy się o pokój dla naszej Ojczyzny i świata.

Za walczących z Kościołem, o nawrócenie dla nich.

Intencje różańcowe na sierpień 2020

Intencja powszechna: za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz za ich rodziny.

O trzeźwość naszego narodu oraz za pielgrzymujących do tronu Matki Najświętszej.

O zgodę i pokój w rodzinach naszej parafii.

W intencji Ojczyzny i Prezydenta RP, o błogosławieństwo i potrzebne łaski.

O światło Ducha Św. dla walczących z koronawirusem, ustanie pandemii i uzdrowienie chorych.

Za stojących na straży bezpieczeństwa naszej Ojczyzny.

**************

Intencje różańcowe na lipiec 2020

Intencja papieska: Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

O bezpieczne i z Bogiem przeżyty  wakacje dla dzieci i młodzieży.

O bezpieczeństwo na naszych drogach.

O ustanie pandemii i uzdrowienie chorych.

O Boże błogosławieństwo w pracy dla naszych rolników.

***************

Intencje różańcowe na czerwiec 2020

Módlmy się, aby wszyscy, którzy cierpią, znaleźli drogi życia, dając się poruszyć przez Serce Jezusa.

Aby uczestnictwo we Mszy św. było spotkaniem z żywym Jezusem i owocowało życiem Ewangelią w codzienności.

O nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej parafii.

O ustanie pandemii koronawirusa i uzdrowienie chorych.

O dary Ducha świętego dla rządzących naszą Ojczyzna, dla walczących z pandemią.

O światło Ducha Świętego dla biorących udział w wyborach prezydenckich

Intencje różańcowe na maj 2020

Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogich, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

Niech Maryja, Królowa Polski i Wierzenicka Pani, wyjedna nam łaskę pogłębionej wiary, nadziei i miłości.

Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Św.  i ich rodziny o umocnienie wiary i miłości do Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

O ustanie pandemii koronawirusa w Polsce i na całym świecie i za tych, którzy z nią walczą.

Za konających, aby w godzinie śmierci byli otoczeni modlitwą.

Za pracowników mediów, aby w swojej pracy kierowali się uczciwością i troską o odbiorców.

Intencje różańcowe na kwiecień 2020
Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.

O ustanie pandemii koronawirusa w Polsce i na całym świecie.

Za służby medyczne, mundurowe, wolontariuszy i wszystkich, którzy narażają własne zdrowie i życie, aby zapewnić bezpieczeństwo i powrót do zdrowia chorym.

O otwarcie serca na prawdę o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, wzrost wiary, nadziei i miłości i rozwijanie kultu Bożego Miłosierdzia.

O błogosławione owoce modlitwy różańcowej dla członków naszego koła i naszych rodzin.

**************

Intencje różańcowe na marzec 2019

Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te, które są prześladowane – aby odczuwały bliskość Chrystusa i aby ich prawa były uznawane.

W intencji Ojca Świętego Franciszka w 6 rocznicę Jego wyboru na papieża.

O światło i moc Ducha Świętego dla odprawiających rekolekcje wielkopostne.

O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

O ducha szczerej pokuty i odkrycie na nowo sakramentu pojednania.

Za żołnierzy powojennego podziemia o Boże miłosierdzie i zbawienie.

************

Intencje różańcowe na luty 2020

Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

Dziękując Bogu za posługę kapłanów i osób konsekrowanych, prosimy dla nich o pogłębienie daru świętości.

O nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Za chorych i cierpiących o łaskę zdrowia, potrzebne siły i umocnienie.

O pokój w sercu i łaskę nawrócenia dla grzeszników.

************

Intencje różańcowe na styczeń 2020

Papieska: Aby chrześcijanie, a także ci, którzy wyznają inne religie oraz wszyscy ludzie dobrej woli szerzyli pokój i sprawiedliwość na świecie.

Niech Maryja, Królowa Polski wspiera nas w walce z laicyzacją naszego Narodu i wyjedna nam łaskę pogłębionej wiary.

Za Babcie i Dziadków, za ludzi starszych, aby uczyli młodszych modlitwy i byli otoczeni miłością i szacunkiem.

Za pracujących w mediach, aby poszukiwali prawdy i byli jej wierni.

O błogosławione owoce wizyt kolędowych w naszej Parafii.

Intencje różańcowe na grudzień 2019

Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.

O nowe powołania kapłańskie i zakonne.

O dobre przeżycie Adwentu, byśmy dostrzegli w drugim człowieku przychodzącego Zbawiciela.

Za rodziny, aby wzorem Świętej Rodziny, były otwarte na przyjęcie nowego życia i jego wychowanie.

Za wszystkich zaangażowanych w dzieła miłosierdzia w naszej parafii.

Intencje różańcowe na listopad 2019

Papieska: Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.

O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, także z naszej parafii.

Za zmarłych z naszych rodzin, z naszych wspólnot różańcowych, za dusze w czyśćcu cierpiące.

Za tych, którzy oddali życie w obronie niepodległości naszej Ojczyzny.

Za Kościół prześladowany.

Intencje różańcowe na październik 2019

Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową misyjną ”wiosnę” w Kościele.

Aby Pan pobudził serca wielu nowych osób do modlitwy nieustającej we wspólnocie Żywego Różańca.

O miłosierdzie Boże dla całego świata za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny.

O dobre dla Polski i Polaków wybory. O światło Ducha Świętego dla wybierających.

W intencji osób profanujących wizerunek Matki Najświętszej o ich nawrócenie. Dla wszystkich wierzących o głęboką pobożność maryjną.

W intencji wszystkich uczestników nabożeństw różańcowych o potrzebne łaski przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej

Intencje różańcowe na wrzesień 2019

Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali na rzecz ochrony mórz i oceanów na świecie.

Za dzieci, młodzież i nauczycieli rozpoczynających rok szkolny o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego.

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla naszego ks. Proboszcza z okazji 20-lecia Jego duszpasterzowania            w naszej parafii.

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej módlmy się o pokój dla naszej Ojczyzny i świata.

Za rodziców, aby chronili swoje nieletnie dzieci przed przedwczesną inicjacją seksualną w szkołach i ośrodkach wychowawczych.

Za walczących z Kościołem, o nawrócenie dla nich.

Intencje różańcowe na sierpień  2019

Aby rodziny, przez życie modlitwy i miłości, stawały się coraz lepszymi “szkołami prawdziwego wzrostu człowieczeństwa”.

O siły i potrzebne łaski dla pielgrzymujących do Pani Jasnogórskiej i innych sanktuariów maryjnych.

O trzeźwość naszego narodu.

Niech prace polowe rolników pozwolą zebrać plony ziemi, aby nie brakowało nikomu pożywienia. Oby jedzenie było bardziej szanowane.

Niech wspominanie bohaterskich wydarzeń naszej historii spotęguje nasze dobre i wspólne działania na rzecz budowania pięknej teraźniejszości  i  przyszłości naszej Ojczyzny.

Intencje różańcowe na lipiec 2019

Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Aby okres wakacji był czasem odpoczynku i nabierania sił duchowych i moralnych.

Aby politycy, uczeni i ekonomiści pracowali razem na rzecz ochrony Ziemi.

Aby miłość wierzących przełamała podziały  i niezgodę.

Aby męczeństwo i dar życia św. Maksymiliana  dawały siły i były światłem dla  prześladowanych członków  Kościoła.

Intencje różańcowe na czerwiec 2019

Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla Papieża i biskupów.

O łaskę zgody i pokoju w naszych rodzinach, a zwłaszcza w naszej Ojczyźnie.

O większe zaangażowanie świeckich w życie Kościoła i społeczeństwa.

Za kraje dotknięte głodem, aby otrzymały realną i skuteczną  pomoc, a dla nas o poszanowanie chleba.

Intencje różańcowe na maj 2019

Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Św.  i ich rodziny o umocnienie w nich wiary i miłości do Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną.

Niech Maryja, Królowa Polski, wyjedna nam łaskę pogłębionej wiary.

O dobre przygotowanie diecezji i parafii na nawiedzenie Kopii Cudownego obrazu M.B. Częstochowskiej.

Intencje różańcowe na kwiecień 2019

Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych.

O otwarcie serca na prawdę o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, wzrost wiary, nadziei i miłości i rozwijanie kultu Bożego Miłosierdzia.

O aktywny udział katolików w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

O światło i dary Ducha Świętego dla zdających egzaminy: ósmoklasistów, gimnazjalistów i maturzystów oraz dobry wybór dalszej drogi życiowej.

O błogosławione owoce modlitwy różańcowej dla członków naszego koła i naszych rodzin.

Intencje różańcowe na marzec 2019

Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te, które są prześladowane – aby odczuwały bliskość Chrystusa i aby ich prawa były uznawane.

W intencji Ojca Świętego Franciszka w 6 rocznicę Jego wyboru na papieża.

O światło i moc Ducha Świętego dla odprawiających rekolekcje wielkopostne.

O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

O ducha szczerej pokuty i odkrycie na nowo sakramentu pojednania.

Za żołnierzy powojennego podziemia o Boże miłosierdzie i zbawienie.

Intencje różańcowe na luty 2019

Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy.

O umocnienie dla naszych duszpasterzy, aby wierni powołaniu z ufnością szli za Chrystusem.

Dziękując Bogu za posługę kapłanów i osób konsekrowanych, prosimy dla nich o pogłębienie daru świętości.

O dobre owoce Światowych Dni Młodzieży w Panamie, ogarniające wszystkie narody.

O dar poznania i wypełniania woli Bożej w codzienności dla wszystkich wierzących w Chrystusa.

Intencje różańcowe na styczeń 2019

Papieska: Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

O pokój i ład społeczny w Polsce i na świecie.

Za Rodziny, aby były Bogiem silne.

O Boże błogosławieństwo dla Polski w nowym roku, aby wartości wynikające z wiary w Boga były poszanowane w naszym Narodzie.

O błogosławione owoce wizyt kolędowych w naszej Parafii.

Intencje różańcowe na sierpień  2018

Papieska intencja ogólna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów.

O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną.

O siły i potrzebne łaski dla pielgrzymujących do Pani Jasnogórskiej i innych sanktuariów maryjnych.

O trzeźwość naszego narodu.

***************

Intencje różańcowe na lipiec 2018

Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

O szczęśliwy i z Bogiem przeżyty czas wakacji i urlopów.

O bezpieczeństwo na naszych drogach.

O nowe powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej parafii.

O dobrą pogodę i takież plony dla rolników.

*******************

Intencje różańcowe na czerwiec 2018

Intencja ogólna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

O łaskę zgody i pokoju w naszych rodzinach, a zwłaszcza w naszej Ojczyźnie.

O Boże Błogosławieństwo dla naszej  Archidiecezji – dziękując za 1050- rocznicę powstania biskupstwa poznańskiego.

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla Papieża i biskupów.

O lepszą współpracę z działaniem Ducha Świętego dla duszpasterzy i liderów ruchów.

Intencje różańcowe na maj 2018

Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Aby Maryja, Królowa Polski, uchroniła nasz naród przed grożącymi mu różnymi ideologiami sprzecznymi z Ewangelią.

Za rządzących naszą Ojczyzną, aby w swoich działaniach kierowali się zawsze troską o dobro wspólne.

O nowe powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej parafii.

Za kapłanów i przygotowujących się do służby Bożej o potrzebne łaski.

Za dzieci pierwszokomunijne i ich rodziców, aby  prawdziwie spotkali Zmartwychwstałego Chrystusa i by stał się On dla nich Chlebem Życia.

*********

Intencje różańcowe na kwiecień 2018

Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

O otwarcie serca na prawdę o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, wzrost wiary, nadziei i miłości i rozwijanie kultu Bożego Miłosierdzia.

O prawe sumienie dla ojców i matek odpowiedzialnych za poczęcie dziecka.

O łaskę pokonania wrogości i wzajemnych uprzedzeń w naszej Ojczyźnie.

O błogosławione owoce modlitwy różańcowej dla członków naszego koła i naszych rodzin.

****************

Intencje różańcowe na luty  2018

Papieska  powszechna:  Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.
Aby naród polski żył w jedności.

Za osoby konsekrowane, aby świadectwo ich radosnego życia i modlitwa przemieniały świat.

Prośmy także w intencji nowych wiernych powołań do życia kapłańskiego i konsekrowanego, by nie zabrakło w świecie zwiastunów Bożej miłości.

Za chorych i cierpiących o łaskę uzdrowienia duszy i ciała oraz ufne poddanie się woli Bożej.

O dobre przeżycie Wielkiego Postu, z gotowością do skruchy i przemianę serca dla wszystkich wyznawców Chrystusa.

****

Intencje różańcowe na styczeń 2018

Papieska  ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności..
O pokój na świecie, o pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie, o zgodę w naszych rodzinach i pokój w sercach.

O przemianę serc  nieprzyjaciół Kościoła i Ewangelii w naszej Ojczyźnie.

O formację nowego pokolenia liderów życia społecznego w Polsce.

O błogosławione owoce duszpasterskiego kolędowania w naszej parafii, archidiecezji, Polsce.

*****

Intencje różańcowe na grudzień 2017

Ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość  i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.

O owocne przeżycie Adwentu i świąt Bożego Narodzenia przez udział w rekolekcjach adwentowych, spowiedzi
i Komunii Świętej.

Aby Święta Rodzina z Nazaretu była nadzieją i wzorem dla  naszych rodzin.

O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla naszego księdza Proboszcza.

Za bezdomnych, samotnych, opuszczonych, aby doznali czynnej pomocy i pociechy.

*****

Intencje różańcowe na listopad 2017

Ewangelizacyjna:  Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii..

Prosimy o nowe wylanie Ducha Świętego w Polsce, aby odnowił nasze serca, rodziny i naszą Ojczyznę.

Za zmarłych z naszych rodzin, z naszych wspólnot różańcowych, za dusze w czyśćcu cierpiące.

Za tych, którzy oddali życie w obronie niepodległości naszej Ojczyzny.

Za Kościół prześladowany, szczególnie w Azji i Afryce.

*****

Intencje różańcowe na październik 2017

Ogólna:  Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.
Za chorych i osoby w podeszłym wieku, aby otoczone były należytą troską i opieką swoich rodzin.

Za naszą Ojczyznę o błogosławieństwo  dla niej,

W intencji papieża Franciszka o łaskę i umiejętność prowadzenia Kościoła drogami, które wytyczył Zbawiciel we współczesnym świecie.

O rozkwit modlitwy różańcowej i błogosławieństwo dla wspólnot Żywego Różańca w naszej parafii.

****

Intencje różańcowe na wrzesień  2017

Intencja papieska ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

Za dzieci, młodzież i nauczycieli rozpoczynających rok szkolny o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego.

O większe zainteresowanie rodziców edukacją szkolną swoich dzieci.

O zgodę w rodzinach podzielonych przez kłótnie, zawiść i zazdrość, aby w Chrystusie znaleźli siłę do pokonania uprzedzeń i na Nim budowali jedność i zgodę.

Za ofiary kataklizmów, szczególnie nawałnicy jaka przeszła w sierpniu nad Polską, o wieczny odpoczynek dla zmarłych i potrzebną pomoc i wsparcie dla żyjących.

*****

Intencje różańcowe na sierpień 2017

Intencja papieska misyjna: Za współczesnych artystów, aby ich dzieła, owoc ich talentu, pomagały nam wszystkim odkrywać piękno stworzenia.

O trzeźwość Polaków, o wyzwolenie z nałogów.

Za wszystkich  pielgrzymujących do tronu Jasnogórskiej Pani, aby ich dziękczynno – błagalna wędrówka za siebie, rodziny, parafie i Ojczyznę przynosiła błogosławione owoce.

O błogosławieństwo Boże dla trudu rolników i owocną ich pracę.

Za wszystkich obrońców naszej Ojczyzny, żyjących i zmarłych, o potrzebne łaski.

*****

Intencje różańcowe na czerwiec 2017

Intencja papieska ogólna: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.

O łaskę zgody i pokoju w rodzinach i w naszej Ojczyźnie.

O dary Ducha Świętego dla sprawujących władzę, by mądrze i sprawiedliwie kierowali ludem sobie powierzonym.

Niech Serce Jezusowe, które czcimy w czerwcu, rozpala nas swoją miłością i przemienia na wzór swego serca.

O Błogosławieństwo dla Wspólnot Żywego Różańca i rodzin członków, a także o rozwój modlitwy różańcowej.

*****

Intencje różańcowe na maj 2017

Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa Miłosiernego.

Aby Maryja, Królowa Polski, uchroniła nasz naród przed grożącymi mu różnymi ideologiami sprzecznymi z Ewangelią.

Za rządzących naszą Ojczyzną, aby w swoich działaniach kierowali się zawsze troską o dobro wspólne.

O nowe powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej parafii.

Za kapłanów i przygotowujących się do służby Bożej o potrzebne łaski.

Za dzieci pierwszokomunijne i ich rodziców, aby  prawdziwie spotkali Zmartwychwstałego Chrystusa i by stał się On dla nich Chlebem Życia.

***********

Intencje różańcowe na kwiecień 2017

Za młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

O lepsze przygotowanie do sakramentu małżeństwa oraz o rozwój duszpasterstwa dla młodych małżonków.

Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego kościoła przez modlitwę i pomoc materialną.

Za  parafian – o dobre przygotowanie do przeżywania Misterium Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa oraz dobre, chrześcijańskie przeżywanie Świąt Wielkanocnych.

Za potrzebujących i cierpiących, aby nie brakowało ludzi gotowych nieść im pomoc.

************

Intencje różańcowe na marzec  2017

Ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

Za odprawiających rekolekcje wielkopostne, aby doświadczyli wewnętrznej przemiany i odnowy swego życia religijnego i społecznego.

Za tych, którzy odeszli od Kościoła o nawrócenie.

Niech okres Wielkiego Postu będzie dla całej naszej parafii czasem otwarcia się na łaski, które Jezus wysłużył nam przez swoją mękę i krzyż,
i czasem czynienia dobra.

Niech  dar życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci będzie szanowany w całym świecie, a nade wszystko w naszej Ojczyźnie.

 *********

Intencje różańcowe na luty 2017

Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.                                                                                                                                                                                                                                              O liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne w Polsce i w Europie Zachodniej.                                                                                                                  O gorliwe i owocne posługiwanie duszpasterskie oraz o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla naszego księdza Proboszcza.                           Za chorych i cierpiących o łaskę zdrowia i umocnienie.                                                                                                                                                                   Za chrześcijan na terenach ogarniętych wojną i terrorem, aby otrzymali potrzebną pomoc.

***********

Intencje różańcowe na styczeń 2017

Papieska  ewangelizacyjna: aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.
O pokój na świecie, o pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie, o zgodę w naszych rodzinach i pokój w sercach.                                                                            O przemianę serc  nieprzyjaciół Kościoła i Ewangelii w naszej Ojczyźnie.                                                                                                                                     Za ludzi starszych, aby otaczano ich należnym szacunkiem i pomocą, w rodzinach, społeczeństwie i państwie.                                                                O błogosławione owoce duszpasterskiego kolędowania w naszej parafii, archidiecezji, Polsce.

***********************************************************************************

Intencje różańcowe na grudzień 2016

Ogólna: Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy.
Ewangelizacyjna: Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.

Niech czas Adwentu będzie dobrym przygotowaniem na Boże Narodzenie i na powtórne przyjście Jezusa.

O odnowę życia rodzinnego w małżeństwach przeżywających kryzysy.

Za samotnych, bezdomnych, ubogich, aby  od bliźnich otrzymali potrzebną pomoc.

Intencje różańcowe na listopad 2016

Ogólna: Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były wspierane w swoim wysiłku solidarności.
Ewangelizacyjna: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia.                   O rozwój nowych form patriotyzmu i odpowiedzialności za Ojczyznę.                                                                                                                                        Za dusze w czyśćcu cierpiące.                                                                                                                                                                                                                 Za dzieła misyjne, aby ich rozwój stał się troską wszystkich kapłanów i świeckich.

Intencje różańcowe na październik 2016

Ogólna: Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki.
Ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.

O miłosierdzie Boże dla całego świata za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny.

W intencji papieża Franciszka o łaskę i umiejętność prowadzenia Kościoła drogami, które wytyczył Zbawiciel we współczesnym świecie.

O rozkwit modlitwy różańcowej i błogosławieństwo dla wspólnot Żywego Różańca w naszej parafii.

Intencje różańcowe na wrzesień 2016

Ogólna: Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką.
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.

Za dzieci i młodzież w rozpoczynającym się roku szkolnym, aby wzrastały w mądrości u Boga i ludzi.

Za katechetów, nauczycieli i wychowawców , o światło Ducha Świętego dla nich  i poddanie się Bożemu prowadzeniu.

O pokój na świecie, aby ustało cierpienie niewinnych.

Za ofiary kataklizmów, aby otrzymały konieczne duchowe i materialne wsparcie.

Intencje różańcowe na sierpień 2016

Ogólna: Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie.
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.

O uzdrowienie parafian zniewolonych nałogami, szczególnie nałogiem pijaństwa. O trzeźwość polskiego narodu.

Niech wszyscy, którzy w sierpniu udają się na drogi pielgrzymkowe cieszą się obfitością łaski wstawienniczej od Matki Bożej i spełnieniem dobrych pragnień swoich serc.

Aby ważne wydarzenia historyczne przypadające w tym miesiącu stały się zachętą do wspólnego tworzenia jeszcze lepszej przyszłości naszej Ojczyzny.

*****************

Intencje różańcowe na lipiec  2016

Ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone.
Ewangelizacyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.

Dla uczestników, organizatorów i  wszystkich Polaków o  łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz o potrzebne łaski i Światło dla papieża Franciszka.

Za przebywających na urlopach i wakacjach – o dar bezpiecznego i dobrego przeżycia wypoczynku.

O łaskę miłosierdzia dla zmarłych z naszych rodzin, parafii a także dla tych, którzy zostaną wezwani do wieczności  w okresie wakacyjnym.

Intencje różańcowe na czerwiec 2016

Ogólna: Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarność.
Ewangelizacyjna: Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką mają pełnić.

O większe zaangażowanie się osób starszych w odnowę życia społecznego.

W intencji Światowych Dni Młodzieży, o błogosławione owoce spotkań w parafiach, diecezjach i Krakowie.

W intencji członków Żywego Różańca w naszej parafii i naszych rodzin.

Intencje różańcowe na maj 2016

Ogólna: Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne.

Ewangelizacyjna: Aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.

O dary Ducha Świętego dla maturzystów i dobry wybór  drogi życiowej.

W intencji dzieci komunijnych i ich rodzin.

Za kapłanów, szczególnie tych, którzy w tym roku przyjmą święcenia kapłańskie, o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego.

*****

Intencje różańcowe na marzec 2016

Ogólna: Aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku.
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani z powodu swojej wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła.

Aby czas Wielkiego Postu i udział w rekolekcjach prowadził każdego z nas do pogłębionego doświadczenia miłosierdzia Bożego.

Za ojców, aby ufając wstawiennictwu św. Józefa, odważnie podejmowali zadania wynikające ze swego ojcowskiego powołania.

O ochronę życia ludzkiego, od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, a także w intencji obrońców życia.

Intencje różańcowe luty 2016

Ogólna: Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń.
Ewangelizacyjna: Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji.

O liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne.

O zdrowie dla chorych, ulgę w cierpieniu,  i szczęśliwą śmierć dla konających.

O Boże błogosławieństwo we wszystkich ważnych sprawach naszej parafii.

******

Intencje różańcowe na styczeń 2016

Ogólna: Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości.
Ewangelizacyjna: Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan.

Za Ojca Świętego Franciszka, by z mocą Ducha Świętego prowadził Kościół w świecie.

O błogosławieństwo Boże dla naszej Ojczyzny w nowym 2016 roku.

Za Babcie i Dziadków, ludzi starszych, aby, odkrywszy moc modlitwy, wypraszali sobie i swoim bliskim potrzebne łaski.

***

Intencje różańcowe na grudzień 2015

Papieska ogólna: Abyśmy wszyscy mogli doświadczać miłosierdzia Boga, który wciąż niestrudzenie nam przebacza.

Ewangelizacyjna: Aby rodziny, w szczególny sposób te, które cierpią, znajdowały w narodzinach Jezusa znak niezawodnej nadziei.

Niech Święta Rodzina będzie nadzieją i wzorem dla naszych rodzin oraz wspomaga je w walce ze złem.

Aby okres Adwentu stal się dla , dla naszej młodzieży i dzieci czasem ożywienia i pogłębienia wiary.

O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla naszego księdza Proboszcza z okazji Jego Jubileuszu.

***

Intencje różańcowe na listopad 2015

Ogólna: Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi, którzy mają inne niż my przekonania.
Ewangelizacyjna: Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję.

Za wstawiennictwem Świętych Patronów Polski prosimy za naszą Ojczyznę, by trwała przy swej ponadtysiącletniej tożsamości chrześcijańskiej i oparła się laicyzacji.

Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Za Kościół prześladowany, szczególnie w Azji.

***

Intencje różańcowe – październik 2015

Papieska ogólna: Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.

Ewangelizacyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na Nią czekają.

O dalszy rozwój duszpasterstwa rodzinnego w Kościele polskim, obejmującym również pary niesakramentalne.

O Światło i prowadzenie Ducha Świętego dla wszystkich Polaków w obliczu zbliżających się wyborów.

O potrzebne łaski dla wszystkich członków naszych parafialnych  Róż Różańcowych oraz ich rodzin.

***

Intencje różańcowe – wrzesień 2015

Papieska ogólna: Aby wzrastały możliwości kształcenia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych.
Ewangelizacyjna: Aby katecheci byli w swoim życiu konsekwentnymi świadkami wiary, którą głoszą.

Za polskich katolików o aktywny udział w wyborach parlamentarnych oraz głosowanie zgodne z sumieniem i nauczaniem społecznym Kościoła.

O światło Ducha Świętego dla wszystkich decydujących w Europie o  losie narastającej fali uchodźców.

Za dzieci i młodzież w rozpoczynającym się roku szkolnym, aby wzrastały w mądrości u Boga i ludzi.

***

Intencje różańcowe sierpień 2015

Papieska ogólna: Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebującym.
Ewangelizacyjna: Abyśmy, wychodząc po­za siebie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych.

O poszanowanie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z wyznawanym systemem wartości.

O uzależnionych od alkoholu, papierosów, narkotyków, o uwolnienie z nałogów.

Za naszą Ojczyznę i za bohaterów walk za Jej niepodległość poległych w XX wieku.

Intencje różańcowe na czerwiec 2015

Papieska ogólna: Aby migranci i uchodźcy spotykali się z dobrym przyjęciem i byli traktowani z szacunkiem w krajach, do których przybywają.
Ewangelizacyjna: Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudzało w wielu młodych ludziach pragnienie ofiarowania Mu własnej egzystencji w kapłaństwie lub życiu konsekrowanym.

Aby członkowie ruchów kościelnych z nowym dynamizmem podjęli apostolstwo w trudnych obszarach życia społecznego.

Za ludzi obojętnych religijnie – o dar wewnętrznego przebudzenia sumień.

Za wszystkich ojców o światło Ducha Świętego, aby ich postawa i zaangażowanie zbliżały dzieci do Boga.

Intencje różańcowe na maj 2015

Papieska ogólna: Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich.
Ewangelizacyjna:
 Aby wstawiennictwo Ma­ryi pomagało chrześcijanom żyjącym w zsekularyzo­wanych środowiskach z gotowością głosić Jezusa.

Aby młodzież z naszej parafii przystępująca do sakramentu bierzmowania  świadomie przyjmowała dary Ducha Świętego i uzdolniona nimi odważnie świadczyła o Chrystusie.

Za dzieci przystępujące do I Komunii Świętej, by to ich pierwsze spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym stało się początkiem więzi miłości i zaufania; a także by ożywiło wiarę ich rodziców.

Za wszystkich katolików o wierność nauce Kościoła w obliczu majowych wyborów i za naszą Ojczyznę.

                                                                               ************

Intencje różańcowe na kwiecień 2015

Papieska ogólna: Aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go jako dar Boży.
Misyjna: Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła.
Za katolików, aby z odwagą dawali świadectwo uczciwości i bezinteresowności w życiu publicznym naszego kraju.
O wierność powołaniu i świętość życia kapłanów, a szczególnie za naszego księdza Proboszcza o potrzebne łaski.
O Miłosierdzie Boże dla nas i całego świata w obliczu narastającej przemocy i zbrojnych konfliktów.

                                                                                                                     ************

      W dniach 13-15 marca 2015 r. w domu rekolekcyjnym przy Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego odbyły się rekolekcje dla członków Żywego  Różańca. Nasze wspólnoty reprezentowały Panie z kół: Karłowice i  Wierzenica. Nauki głosił o. Tadeusz Domeracki, jezuita. Ich tematyka to kolejno: modlitwa, Matka Boża, samotność człowieka, samotność Chrystusa. Uczestnicy otrzymali zadanie domowe:  Swą samotnością – w modlitwie i cierpieniu – przeżywaną z Bogiem mają zmieniać siebie i świat.

*********************

Intencje różańcowe na marzec 2015

Papieska ogólna: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie inte­gralnemu dobru człowieka.
Ewangelizacyjna: Aby coraz bardziej uzna­wany był specyficzny wkład kobiety w życie Kościoła.
Aby wszyscy katolicy szanowali życie od poczęcia do naturalnej śmierci i podejmowali działania w jego obronie.
Za misjonarzy, o potrzebne łaski, wsparcie dla ich ewangelicznej pracy i za misje im powierzone.
Niech okres Wielkiego Postu będzie czasem uzdrowienia wewnętrznego poprzez pogłębioną modlitwę i sakrament  pokuty.
Intencja stała: O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz wypełnienie Jasnogórskich ślubów narodu.

Intencje różańcowe na luty 2015

Papieska ogólna: Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia.
Misyjna: Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.
II Krucjata Modlitw w intencji Ojczyzny: O łaskę odnowy życia zakonnego w Roku Życia Konsekrowanego.
Za chorych i cierpiących o łaskę uzdrowienia duszy i ciała oraz ufne poddanie się woli Bożej.
O dar powołań do życia kapłańskiego i zakonnego, także z naszej parafii.

Intencje różańcowe na styczeń 2015

Papieska  ogólna: Aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju. .
Papieska  misyjna: Aby w tym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim..
O przemianę serc nieprzyjaciół Kościoła i Ewangelii w naszej Ojczyźnie.
Za ludzi starszych, aby otaczano ich należnym szacunkiem i pomocą, w rodzinach, społeczeństwie i państwie.
O błogosławione owoce duszpasterskiego kolędowania w naszych rodzinach, w parafii, archidiecezji, Polsce.
Intencja stała: O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz wypełnienie jasnogórskich ślubów narodu.

Intencje różańcowe na grudzień 2014

Papieska ogólna: Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli.
Misyjna: Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami.
Za rodziny, zwłaszcza wielodzietne, aby były otoczone należytym szacunkiem i miały zapewnione godne warunki utrzymania.
Za dzieci i młodzież, aby Adwent i  Święta stały się dla nich  czasem  Bożego Narodzenia, osobistego spotkania z Jezusem.
Za tych, którzy poświęcali swoje życie dla Ojczyzny, broniąc Jej wolności: za ofiary stanu wojennego, grudnia ’70, powstania wielkopolskiego.

***

W dniach 24- 26 października w Zaniemyślu odbyły się rekolekcje dla członków Żywego Różańca, w których uczestniczyło pięć pań z naszych Róż. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Jan Chrzanowski. Dedykuję nam jeden cytat – zadanie: ,,Idźcie i stawajcie się uczniami Chrystusa; świadkami w czynach, postawie, a nie słowach.”

rekolekcje zdjęcie

                                                                                                                *******************

Msza św. w intencji wszystkich członków Żywego Różańca

została odprawiona  17 października o godz. 18.30 we Wierzenicy.

**********************

Intencje różańcowe na listopad 2014
Intencja papieska ogólna: Aby osoby, które cierpią z powodu samotności, zaznały bliskości Boga i wsparcia ze strony braci.
Misyjna: Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze przygotowanych formatorów.
Za zmarłych z naszych rodzin, z naszej parafii o łaskę zbawienia wiecznego dla nich.
Za będących we władzach samorządowych o światło Ducha św. i postawę troski o dobro wspólne.
O nowe powołania kapłańskie i zakonne, o ufną odwagę powiedzenia ,,tak” dla powołanych do takiej służby.

Intencje różańcowe na październik 2014

Papieska ogólna: Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata.
Misyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu.

O większą troskę o małe ojczyzny i aktywny udział Polaków w wyborach samorządowych.

Za rodziny, aby znalazły pomoc w swym posłannictwie.

Abyśmy my modlący się na różańcu nawracali się każdego dnia.

Intencje różańcowe na wrzesień 2014

Papieska ogólna: Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć.

Misyjna: Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, angażowali się w służbę ubogim i cierpiącym.

W obliczu działań wojennych na Bliskim Wschodzie, Iraku i na Ukrainie o pokój na świecie.

O zbawienie wieczne dla obrońców naszej Ojczyzny i wiary, bohaterów II wojny światowej i poprzednich wieków.

Aby rodzice, nauczyciele oraz wychowawcy bronili dzieci i młodzież przed ideologią gender.

Intencje różańcowe na sierpień 2014

Papieska ogólna: Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę, i by ich prawa były chronione.

Misyjna: Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu.

Za zniewolonych nałogami, zwłaszcza pijaństwa o uzdrowienie, o trzeźwość polskiego narodu.

Za sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie, aby respektowali obywatelskie inicjatywy ustawodawcze oraz społeczne projekty referendum ogólnokrajowego.

O uświęcenie kapłanów, a szczególnie w intencji ks. Proboszcza o potrzebne łaski

Intencje różańcowe na lipiec 2014

Papieska ogólna: Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego.
Papieska misyjna: Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych. 

O bezpieczny i przybliżający do Boga wakacyjny odpoczynek dzieci i młodzieży.

O Boże prowadzenie dla wszystkich zatroskanych o dobro Ojczyzny.

Za dusze zmarłych podczas walk na Ukrainie.

Za obrońców życia dzieci nienarodzonych.

Intencje modlitewne na maj 2014

Papieska ogólna: Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdy i pokoju.

Misyjna: Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, kierowała misją Kościoła, głoszącego Chrystusa wszystkim narodom.
O większe zaangażowanie obywatelskie Polaków oraz udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie.

Za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II módlmy się za polskie rodziny i młodzież o wierne trwanie przy chrześcijańskich wartościach i odważną ich obronę.

Intencje różańcowe na kwiecień 2014

Papieska  ogólna: Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego oraz sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych.

Papieska  misyjna: Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczonych przez ból i chorobę.

Aby w Polsce wcielano w życie rodzinne, zawodowe i społeczne nauczanie bł. Jana Pawła II.

Za niepełnosprawnych i ich rodziny, aby znaleźli należne im wsparcie.

Aby dzieci i młodzież spotkała zmartwychwstałego Jezusa.

Intencja stała: O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz wypełnienie jasnogórskich ślubów narodu.

Intencje różańcowe na marzec 2014

Papieska ogólna: Aby wzrastało poszanowanie przyrody, ze świadomością, że całe stworzenie jest dziełem Boga, powierzonym ludzkiej odpowiedzialności.

Misyjna: Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni byli niestrudzonymi głosicielami Ewangelii aż po krańce ziemi.

Aby okres Wielkiego Postu i udział w rekolekcjach zaowocował nawróceniem do Jezusa Miłosiernego i pojednaniem w  życiu rodzinnym i społecznym.

Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet.

Za wszystkie miejsca na świecie, w których dochodzi do krwawych konfliktów, bratobójczych walk, m. in.: na Ukrainie, w Afryce,  o sprawiedliwy pokój i za Żołnierzy Wyklętych, Niezłomnych, którzy walczyli po II wojnie światowej o niezawisłą Polskę.

Intencja stała: za Ojczyznę.

Intencje różańcowe na luty 2014

Papieska ogólna: Aby rodziny migrantów, zwłaszcza matki, były wspierane i otaczane opieką w trudnościach.
Misyjna: Aby ludność obszarów objętych wojnami i konfliktami mogła zacząć budować pokojową przyszłość.

O liczne i dobre powołania do zakonów żeńskich i męskich.

Za chorych, aby swoje cierpienie zechcieli złączyć z cierpieniem Chrystusa i o potrzebne dla zrozumienia tej łaski Światło i siły.

Za wszystkich posługujących chorym, aby dojrzeli w podopiecznych Chrystusa.

Intencja stała: za Ojczyznę.

Intencje różańcowe na styczeń 2014

Papieska  ogólna: Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich ludzi i wszystkich ludów.

Papieska  misyjna: Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, której pragnie Chrystus.

Za młodzież, aby  włączyła się w przygotowanie Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie.

Za rządzących naszą Ojczyzną, aby troszczyli się o dobro Polski i polskich rodzin.

Za ludzi nauki i kultury, aby byli wierni prawdzie i pięknu.

Intencja stała: O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz wypełnienie jasnogórskich ślubów narodu.

Intencje modlitewne na grudzień 2013

Papieska ogólna: Aby dzieci, które zostały porzucone lub padły ofiarą przemocy w jakiejkolwiek formie, znalazły potrzebną im miłość i opiekę.

Misyjna: Aby chrześcijanie, oświeceni światłem wcielonego Słowa, przygotowali ludzkość na przyjście Zbawiciela.

Aby rodziny oparły się pokusom komercjalizacji i zeświecczenia świąt Bożego Narodzenia poprzez właściwe przeżycie Adwentu.

Za wszystkich kapłanów, aby byli odważnymi świadkami Chrystusa.

Za wszystkich członków wspólnot różańcowych na świecie, a szczególnie w naszej parafii.

Intencja stała: o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Intencje różańcowe na listopad 2013

Papieska  ogólna: Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpieniach, wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia  w wierności.

Misyjna: Aby Kościoły w Ameryce Łacińskiej wysyłały misjonarzy do innych Kościołów jako owoc misji kontynentalnej.

O większą wrażliwość i solidarność z osobami zepchniętymi na margines życia społecznego w Polsce oraz konkretną pomoc bezrobotnym, starszym, chorym żyjącym w najbliższym sąsiedztwie.

Za dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie z naszych rodzin i parafii.

Intencja stała:  Za naszą Ojczyznę, aby była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

Intencje różańcowe na październik 2013

Papieska ogólna: Aby ci, dla których życie stało się tak wielkim ciężarem, że pragną jego końca, mogli odczuć bliskość Bożej miłości.
Misyjna: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego uświadomiły wszystkim chrześcijanom, że są nie tylko adresatami, ale i głosicielami Słowa Bożego.

Aby chrześcijanie, którzy cierpią prześladowania  w licznych regionach świata, mogli być dzięki swojemu  świadectwu prorokami miłości Chrystusa.

Za ludzi pracujących w środkach przekazu, aby rzetelnie przekazywali obraz rzeczywistości, wolny od manipulacji, stronniczości czy półprawd.

O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Papieża Franciszka.

Intencje różańcowe na wrzesień 2013

Papieska ogólna: Aby ludzie naszych czasów, często pogrążeni w zgiełku, odkryli na nowo wartość ciszy i potrafili słuchać głosu Boga i braci.
Misyjna: Aby chrześcijanie, którzy cierpią prześladowania w licznych regionach świata, mogli być dzięki swojemu świadectwu prorokami miłości Chrystusa.

Aby z programów szkolnych nie usuwano wychowania patriotycznego, historii, kultury, tradycji i wartości chrześcijańskich naszego Narodu.

Za dzieci i młodzież o  Boże błogosławieństwo i światło Ducha św. dla nich w nowym roku szkolnym.

Za ofiary II wojny światowej, o mądrość dla rządzących prowadzącą do pokoju na świecie.

Intencje różańcowe na sierpień 2013

Ogólna papieska: Aby rodzice i wychowawcy pomagali nowym pokoleniom wzrastać, mając prawe sumienie i zgodnie z nim żyjąc.

Misyjna: Aby Kościoły partykularne kontynentu afrykańskiego, wierne przesłaniu ewangelicznemu, przyczyniały się do budowania pokoju i sprawiedliwości.

Za rządzących naszą Ojczyzną, aby zgodnie z ogłoszonym przez siebie Rokiem Rodziny podjęli działania zmierzające do obrony małżeństwa, rodziny.

Za wszystkich, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny, a zwłaszcza za powstańców warszawskich i żołnierzy wojny w 1920 roku.

Za zniewolonych przez alkohol o powrót do trzeźwości, za ich rodziny o uzdrowienie i potrzebne łaski.

Intencje różańcowe na lipiec 2013

Ogólna: Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Brazylii, zachęcił wszystkich młodych chrześcijan do stawania się uczniami i misjonarzami Ewangelii.

Misyjna: Aby na całym kontynencie azjatyckim otwierały się drzwi przed posłańcami Ewangelii.

O dobre owoce inicjatyw ewangelizacyjnych i rekolekcji podejmowanych przez katolickie ruchy w okresie wakacyjnym.

Aby czas wakacyjnego wypoczynku był dla dzieci i młodzieży czasem bezpiecznym, a przede wszystkim okresem umocnienia więzi z Panem Bogiem.

Za wszystkie ofiary czystek etnicznych na całym świecie, szczególnie na Wołyniu w czasie II wojny światowej, a także za ich sprawców.

Intencje różańcowe na czerwiec 2013

Ogólna: Aby przeważała  wśród ludów kultura dialogu, słuchania i wzajemnego poszanowania.

Misyjna: Aby tam, gdzie wpływ sekularyzacji jest silniejszy, wspólnoty chrześcijańskie potrafiły skutecznie prowadzić nową ewangelizację.

Za katolików obecnych w życiu publicznym, aby dawali świadectwo wiary i życia zgodnie z nauką społeczną Kościoła.

Za dzieci i młodzież o dar żywej wiary.

O uświęcenie kapłanów.

W intencji Ojczyzny.(stała)

Intencje różańcowe na maj 2013

Papieska ogólna: Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali się zawsze uczciwością i prawym sumieniem.

Misyjna: Aby seminaria, zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pasterzy według Serca Chrystusa, całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii.

O większą troskę świeckich za parafię, zarówno duchową, jak i materialną i o dobrą współpracę z kapłanami.

Aby katolicy w Polsce bardziej zdecydowanie przeciwstawiali się wszelkim atakom, które godzą w naszą wiarę, wartości chrześcijańskie i tradycję narodową.

Za naszą Ojczyznę, o rządzących Nią, aby troszczyli się o pomyślność Rzeczypospolitej  i wszystkich Polaków.

Intencje różańcowe na kwiecień 2013

Ogólna: Aby publiczne wyznawanie wiary i modlitwa były dla wiernych źródłem życia.

Misyjna: Aby w pracę charytatywną prowadzoną przez Kościół włączało się coraz więcej wolontariuszy.

Aby łaski otrzymane podczas Świętego Triduum Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa  owocowały w naszym życiu.

W intencji obrońców życia i o nawrócenie dla wszystkich uwikłanych w grzech aborcji.

O miłosierdzie Boże dla świata całego.

Intencja stała: O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

Intencje różańcowe na marzec 2013

Ogólna: Aby wzrastało poszanowanie przyrody, ze świadomością, że całe stworzenie jest dziełem Boga, powierzonym ludzkiej odpowiedzialności.

Misyjna: Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni byli niestrudzonymi głosicielami Ewangelii aż po krańce ziemi.

Módlmy się za Benedykta XVI, dziękując Bogu za Jego pontyfikat.

Módlmy się, by Duch Święty prowadził, chronił i oświecał naszych kardynałów w wyborze nowego następcy świętego Piotra.

Za nowego Papieża, aby ufnie poddał się Chrystusowemu prowadzeniu.

Intencje różańcowe na luty 2013 r.

Papieska ogólna: Aby rodziny migrantów, zwłaszcza matki, były wspierane i otaczane opieką w trudnościach.

Misyjna: Aby ludność obszarów objętych wojnami i konfliktami mogła zacząć budować pokojową przyszłość.

Za kapłanów i osoby konsekrowane o większy zapał i gorliwość w pełnieniu powierzonej im misji Kościoła.

Aby ludzie samotni i chorzy z naszej parafii mogli doświadczyć troski i miłości ze strony bliźnich.

Za zatwardziałych grzeszników, za walczących z Bogiem i Jego przykazaniami  o nawrócenie.

Intencje modlitewne na styczeń 2013

Papieska ogólna: Aby w tym Roku Wiary chrześcijanie mogli głębiej poznać tajemnicę Chrystusa i z radością dawać  świadectwo o darze wiary w Niego.

Misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, często dyskryminowane, były obdarzane przez Ducha Świętego mocą wierności i wytrwałości.

Aby nowa ewangelizacja obejmowała zarówno ewangelizację serca człowieka jak również kulturę oraz życie społeczne w Polsce.

Za chorych i cierpiących, aby stali się świadkami Miłosierdzia Bożego i znakiem Chrystusowej chwały.

O błogosławione owoce wizyt kolędowych naszego księdza Proboszcza i wszystkich kapłanów.

Intencje modlitewne na grudzień 2012

Papieska ogólna: Aby na całym świecie migranci byli przyjmowani, zwłaszcza przez wspólnoty chrześcijańskie, z wielkodusznością i autentyczną miłością.

Misyjna: Aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako światło, które płynie z Betlejem i odbija się na obliczu Jego Kościoła.

Za polskie rodziny, niech Święta Rodzina będzie wzorem i wsparciem dla nich.

W intencji wszystkich dzieł Bożych podejmowanych w naszej parafii i archidiecezji.

Intencja stała: O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz wypełnienie Jasnogórskich Ślubów narodu.

Intencje różańcowe – listopad 2012

Papieska ogólna: Aby biskupi, kapłani i wszyscy słudzy Ewangelii dawali odważne świadectwo wierności ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Panu.

Misyjna: Aby Kościół pielgrzymujący na ziemi był promiennym światłem narodów.

Krucjaty: O nowy zapał ewangelizacyjny wśród członków ruchów katolickich.

Za zmarłych z naszych rodzin, parafian, kapłanów.

Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Intencje modlitewne na październik 2012

Papieska ogólna:  O rozwój i postępy nowej ewangelizacji w krajach od wieków chrześcijańskich.

Misyjna: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego były okazją do odnowy zaangażowania w dzieło ewangelizacji.

O odnowienie wiary w nas, naszych rodzinach, naszej parafii, w naszej diecezji, w Polsce, Kościele w Roku Wiary ogłoszonym przez Papieża Benedykta XVI.

O ukochanie modlitwy różańcowej przez jak najwięcej ludzi.

O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski dla wszystkich członków Żywego Różańca  oraz ich rodzin.

W intencji zaangażowanych w dzieła Caritas, szczególnie w naszej parafii.

Intencje modlitewne na wrzesień 2012

Papieska ogólna:  Aby postępowanie polityków cechowały zawsze uczciwość, prawość i umiłowanie prawdy.

Misyjna: Aby we wspólnotach chrześcijańskich wzrastała gotowość do ofiarowania misjonarzy, kapłanów i wiernych świeckich, a także konkretnych zasobów Kościołom uboższym.

O Boże błogosławieństwo dla nauczycieli, katechetów, dzieci i młodzieży w nowym roku szkolnym i katechetycznym.

Aby władze oświatowe w swych programach dbały zarówno o jakość wykształcenia uczniów, jak i o ich wychowanie             w duchu szacunku dla naszej tożsamości narodowej i tradycji chrześcijańskiej.

Za obrońców naszej Ojczyzny, zwłaszcza z czasów II wojny światowej, pomordowanych w hitlerowskich obozach zagłady       i przez stalinowski terror podczas tzw. Golgoty Wschodu, m.in. w Katyniu.

Intencje różańcowe – sierpień 2012

Intencja stała: O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Papieska ogólna: Aby więźniowie byli traktowani w sposób sprawiedliwy i z poszanowaniem ich ludzkiej godności.

 Misyjna: Aby ludzie młodzi, powołani do naśladowania Chrystusa, byli gotowi głosić Ewangelię i dawać jej świadectwo po krańce ziem!

Za wstawiennictwem bł. Jerzego Popiełuszki i bł. Jana Pawła II prośmy o pomyślność dla naszej Ojczyzny, aby zapanowała w niej sprawiedliwość oraz szacunek dla człowieka.

Za wszystkich poległych w obronie Ojczyzny, zwłaszcza uczestników powstania warszawskiego i Bitwy warszawskiej 1920 roku.

Za dotkniętych klęskami suszy, powodzi, głodu, zwłaszcza mieszkańców Korei Północnej.

Intencje różańcowe – lipiec 2012

Ogólna: Aby wszyscy mogli znaleźć stałą pracę i wykonywać ją w bezpiecznych warunkach.

 Misyjna: Aby chrześcijańscy wolontariusze na terenach misyjnych potrafili dawać świadectwo miłości Chrystusa.

O uchronienie dzieci i młodzieży podczas wakacji  przed grożącymi im  niebezpieczeństwami demoralizacji , przed sektami, alkoholizmem, narkomanią.

Za trudzących się na roli, aby Bóg błogosławił ich pracę i sprawił, by nie zabrakło nam chleba powszedniego.

Za nowo wyświęconych księży  naszej archidiecezji, aby byli kapłanami według Serca Jezusowego.

Intencje modlitewne – czerwiec 2012

Ogólna: Aby wierzący potrafili rozpoznawać w Eucharystii żywą obecność Zmartwychwstałego, który im towarzyszy w życiu codziennym.

Misyjna: Aby chrześcijanie w Europie odkryli na nowo swoją tożsamość i z większym zapałem uczestniczyli w głoszeniu Ewangelii.

Za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki prosimy za młodzież polską, aby trwała przy wartościach chrześcijańskich i patriotycznych.

Za wszystkie dzieła ewangelizacyjne i charytatywne istniejące w naszej parafii, ich członków i adresatów.

Intencja stała: O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Intencje modlitewne – maj 2012

Ogólna: Aby w społeczeństwie były promowane inicjatywy chroniące i umacniające rolę rodziny.

Misyjna:  Aby Maryja, Królowa Świata i Gwiazda Ewangelizacji, towarzyszyła wszystkim misjonarzom głoszącym Jej Syna Jezusa.

Aby chrześcijanie w większym stopniu wykorzystywali literaturę, sztukę i środki przekazu, sprzyjając rozwojowi kultury, która broni i umacnia wartości osoby.

O dobre przeżycie pierwszej spowiedzi i komunii świętej dla dzieci z naszej parafii oraz  o potrzebne łaski dla nich i ich rodzin.

Intencja stała: O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Intencje modlitewne na kwiecień 2012

Papieska ogólna: Aby wielu młodych ludzi potrafiło odpowiedzieć na powołanie Chrystusa i naśladować Go na drodze kapłaństwa i życia zakonnego.Misyjna: Aby zmartwychwstały Chrystus był znakiem niezawodnej nadziei dla mieszkańców kontynentu afrykańskiego.Ponadto: O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz za matki w stanie błogosławionym. Za dusze w czyśćcu cierpiące.Intencja stała: O Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Intencje modlitewne na marzec 2012 

Papieska ogólna: Aby wkład kobiet w rozwój społeczeństwa był właściwie doceniony na całym świecie. Misyjna: Aby Duch Święty dał wytrwałość tym, którzy – zwłaszcza w Azji- są dyskryminowani, prześladowani i zabijani ze względu na Chrystusa. Ponadto: Za kaplanów i osoby konsekrowane, aby wiernie trwali przy Bogu na obranej drodze życia, oraz o liczne nowe powołania kapłańskie i zakonne. Za nasze rodziny, aby coraz bardziej stawały się wspólnotami wiary, miłości, przebaczenia i pojednania. Za rekolekcjonistów, którzy głoszą rekolekcje wielkopostne, aby ich słowa otwierały serca wiernych na działanie łaski Bożej i skłaniały do nawrócenia.

Intencje na styczeń 2012
Papieska ogólną: Aby ofiary katastrof naturalnych otrzymywały pomoc duchową i materialną, potrzebną do odbudowania życia.
Papieska misyjna:  Aby zaangażowanie chrześcijan na rzecz pokoju było okazją do dawania świadectwa o Chrystusie wszystkim ludziom dobrej woli.
Krucjaty Modlitwy:  W obliczu zapaści demograficznej w Polsce prosimy za rządzących o zdecydowane działania wspierające rodzinę.
O Boże błogosławieństwo w Nowym Roku dla naszej Parafii.
O poszanowanie świętości i nienaruszalności życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Intencje modlitewne na grudzień 2011:

Papieska ogólna: Aby wszystkie ludy ziemi, poznając się wzajemnie i szanując, wzrastały w zgodzie i pokoju.

Misyjna: Aby dzieci i młodzież były zwiastunami Ewangelii oraz by szanowano i zachowano je od przemocy i wyzysku.

O dobre przeżycie czasu Adwentu dla wszystkich wierzących ,  o opamiętanie dla wrogów Krzyża i Kościoła

Niech Nowonarodzony obdarzy nas i nasze rodziny łaską pojednania oraz napełni nadzieją i miłością.

INTENCJE STAŁE:

Z Maryją Królową módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

O potrzebne łaski dla papieża Benedykta XVI.

O kanonizację Błogosławionego Jana Pawła II.

O beatyfikację Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

O potrzebne łaski dla Duszpasterza naszej parafii.

Za członków Wspólnoty Żywego Różańca – żywych i zmarłych.

Intencje modlitewne na październik 2011:

Papieska ogólna: Za chorych w fazie terminalnej, aby wiara w Boga i miłość braci wspierały ich w cierpieniach.

Misyjna:  Aby obchody Światowej Niedzieli Misyjnej pobudzały w ludzie Bożym zapał ewangelizacji oraz wspierania dzieł misyjnych modlitwą i pomocą ekonomiczną najbiedniejszych Kościołów.

Ponadto módlmy się, zwłaszcza do Michała Archanioła, by w Polsce Imię Boże nie było publicznie obrażane, jak to się dzieje coraz częściej w  prasie i telewizji; módlmy się za bluźnierców, m.in. za satanistę Nergala, o opamiętanie i nawrócenie.

W sytuacji, kiedy politycy odrzucili ustawę broniącą życie, módlmy się o jego ochronę  od poczęcia do naturalnej śmierci.

O światło Ducha Świętego podczas zbliżających się wyborów, abyśmy oddali głos na ludzi zatroskanych o Polskę i niewalczących z  Bogiem i Kościołem.

Intencje modlitewne na wrzesień 2011 :

Papieska ogólna: Za wszystkich nauczycieli, aby umieli przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać autentyczne wartości moralne i duchowe.

Misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie rozsiane na kontynencie azjatyckim z zapałem głosiły Ewangelię, świadcząc o jej pięknie z radością, jaką daje wiara.

W rocznicę wubuchy II wojny światowej módlmy się za tych, którzy, broniąc Ojczyzny, oddali życie. także w wojnie polsko – bolszewickiej roku 1920.

Za dzieci i młodzież rozpoczynające nowy rok szkolny o dary Ducha Świętego i mądre wykorzystywanie czasu.

Intencje modlitewne na sierpień 2011:

Papieska ogólna :Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Madrycie, był dla wszystkich młodych ludzi na świecie zachętą do tego, by swe życie złączyli i budowali z Chrystusem”

Misyjna: Aby chrześcijanie Zachodu, otwierając się na działanie Ducha Świętego odzyskali świeżość i entuzjazm swej wiary.

W miesiącu sierpniu modlimy się  ponadto o trzeźwość w naszych rodzinach i naszej parafii.

Z Maryją Królową módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Dodatkowo proszę o modlitwę w intencji tragicznie zmarłego syna jednej z członkiń .

Historia

Aktualnie istniejące koła – róże  wywodzą się z Koła Różańcowego, inaczej Róży Matki Boskiej Bolesnej, powstałej w 1995 roku. Spotkanie modlitewne inicjujące  miało miejsce w ostatnią niedzielę października w kościele parafialnym we Wierzenicy. Inicjatorką i zelatorką ( prowadzącą) była Maria Maciołek, która informowała i zapraszała parafian oficjalnie i w prywatnych rozmowach. Na apele odpowiedziały i członkiniami koła zostały: Ewa Błaszczyk, Genowefa Jach, Aniela Janowska, Barbara Jasińska, Małgorzata Jułga, Władysława Kosmowska, Maria Maciołek, Teresa Majchrzak, Gabriela Nowak, Bogumiła Pawlak, Irena Prokop, Genowefa Springer, Janina Sroczyńska, Wanda Staciwa i Zofia Wrzesińska. Każda z pań otrzymała jedną tajemnicę Różańca Świętego i miała ją codziennie rozważać i odmawiać w domu, by po miesiącu spotkać się w kościele na spotkaniu wymieniankowym. Dzięki temu codziennie koło różańcowe odmawiało cały Różaniec, czyli, wtedy, 15 tajemnic. Początkowo spotkania modlitewne odbywały się w niedzielę, później w każdą pierwszą sobotę miesiąca  przede  Mszą Św. ( kiedy odmawianie Różańca połączyłyśmy z Nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi  -Fatimskim). Skład koła przez kolejne lata zmieniał się: panią Pawlakową zastąpiła pani Iwona Walent, zmarłą panią Kosmowską pani Krystyna Biniak, panią Majchrzak wymieniła pani Maria Stoińska, a po jej śmierci Barbara Strojna, po pani Wrzesińskiej tajemnicę przejęła pani Elżbieta Mikołajewska, a zmarłą panią Janowską zastąpiła pani Grażyna Dominikowska. Koło poza codzienną domową i comiesięczną kościelną modlitwą wspierało szereg inicjatyw parafialnych i nie tylko, m.in. prowadziło rozważania modlitewne przy Grobie Pańskim i Drogę Krzyżową przez Wierzonkę, organizowało zbiórki na Dzieła Misyjne, Radio Maryja, Caritas, Bazylikę Licheńską, Obrońców Życia Poczętego; prenumerowało ,,Różaniec”. W 2001 r. z macierzystego Koła Różańcowego powstały dwa: we Wierzenicy i w Karłowicach (ponieważ tam przeniosła się zelatorka koła). Róża karłowicka zainicjowała swoją działalność w pierwszą sobotę listopada, czyli 3 listopada 2001 r. Uzupełniono skład koła, tym razem także o panów i tak należeli do niego: Wiesława Adamska, Henryk Borski, Barbara Kominkiewicz, Ewa Kopeć, Milena Kopeć, Józefa Koperska, Maria Maciołek, Andrzej Maciołek, Weronika Maciołek, Elżbieta Mikołajewska, Gabriela Nowak, Elżbieta Paczyńska, Genowefa Springer, Wanda Staciwa, Dominika Wesołowska. W grudniu 2002 r. w związku z dodaniem przez Ojca Świętego Jana Pawła II do Różańca Św. nowych pięciu tajemnic – Światła przyjęliśmy do karłowickiej Róży Różańcowej pięcioro kolejnych członków, tzn.: Ewę Błaszczyk, Irenę Borską, Genowefę Linkowską, Marzenę Nowak i Andrzeja Staciwę. Aktualnie ( stan na styczeń 2011 r.) do Koła należą: Grażyna Bagrowska, Ewa Błaszczyk, Henryk Borski, Irena Borska, Anna Hoffa – Sprada, Barbara Kominkiewicz, Ewa Kopeć, Józefa Koperska, Genowefa Linkowska, Maria Maciołek, Elżbieta Mikołajewska, Lucyna Mikołajewska, Gabriela Nowak, Jolanta Nowak, Elżbieta Paczyńska, Hanna Pytel, Andrzej Staciwa, Wanda Staciwa, Genowefa Springer, Elżbieta Wiewiorkowska.

RÓŻA  – KARŁOWICE                                  RÓŻA    –  WIERZENICA

1. Grażyna Bagrowska
2. Ewa Błaszczyk
3. Jolanta Sprada
4. Irena Borska
5. Anna Hoffa – Sprada
6. Barbara Kominkiewicz
7. Ewa Kopeć
8. Józef Pławski
9. Maria Maciołek – ZELATORKA
10. Katarzyna   Magdzińska
11. Elżbieta Mikołajewska
12. Lucyna Mikołajewska
13. Gabriela Nowak
14. Jolanta Nowak
15. Elżbieta Paczyńska
16. Hanna Pytel
17. Andrzej Staciwa
18. Wanda Staciwa
19. Genowefa Springer
20. Elżbieta Galkowska
1. Krystyna Biniak – ZELATORKA
2. Jacek Czerwiński
3. Grażyna Dominikowska
4. Roma Gajewska
5. Mariola Gromacka
6. Barbara  Jasińska
7. Małgorzata  Jułga
8. Ks. Przemysław Kompf
9. Maria  Krakowiak
10. Teresa  Majchrzak
11. Anna Perz
12. Jan  Pietek
13. Krystyna  Rajewicz
14. Barbara  Strojna
15. Justyna Woś
16. Mariola  Schulz
17. Zyta  Spychaj
18. Iwona  Walent
19. Krystyna Bielecka
20.  Ewa Gec

RÓŻA – WIERZONKA

1. Stefania Białas
2. Anna Lis
3. Bogdana Cywińska
4. Urszula Drążkiewicz
5. Jolanta Kalinowska
6.  Krystyna Karasiewicz
7. Krystyna Kelma
8. Halina Matuszewska
9. Elżbieta Ożarowska – ZELATORKA
10.  Jadwiga Pastwa
11. Kazimierz Pastwa
12. Maria         Pawlicka
13. Irena Prokop
14. Wioletta Sawicka
15. Bogumiła Sienkowska
16. Janina Sroczyńska
17. Henryka Stachowiak
18. Krystyna Wiśniewska
19. Helena Wittlieb
20.